Flood in Pakistan

We send at team to the flood victims in Pakistan with food, water and clothes.

Your gifts make it possible.

Europe Tour July 2022

In the end of juni I will drive
first to Mons in Belgium, here I visit a group of people from Burundi.
Second I go to Tulle - South of Paris to visit a group of Pakistani people.
Do you want to support God's word and love to go out to Europe.
Plz go to support
LOVE OF GOD MINISTRY
Mobilepay 835181

STADIG BRUG FOR DIN HJÆLP

Hjælp os være en velsignelse:

MobilePay 835181

Bank 0994/0011705243

andre muligheder under SUPPORT

Pakistan ligger nr. 5!

De kristne i Pakistan er de femte mest forfulgte i verden.
Det er nødvendigt at vi hjælper vore forfulgte brødre og søstre i Pakistan og specielt deres børn, som overhovedet ikke får det de har brug for: mad, tøj, medicin, undervisning og kærlighed.
200kr er en månedsløn for en kristen i Pakistan, så jeg be'r dig sende 200kr i dag, så vi kan være en velsignelse blandt de pakistanske børn, som ingen taler om.
MobilePay 835181
Bank: 0994/0011705243
LOVE OF GOD MINISTRY
 

The Christians in Pakistan are the fifth most persecuted in the world.
We need to help our persecuted brothers and sisters in Pakistan, and especially their children, who are not getting what they need at all: food, clothing, medicine, education, and love.
200kr is a monthly salary for a Christian in Pakistan, so I ask you to send 200kr today so we can be a blessing among the Pakistani children that no one talks about.

 
SE artikel:
 
 

Go to SUPPORT to help us be a blessing!

Learn more about Henrik!

JESUS: All power is given unto me in heaven and in earth!

I Danmark fejre vi i dag Kristi Himmelfart. Det sted i biblen som taler om det er Matt 28: English below:

 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

"For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste."

”Mig (Jesus) er givet al magt i himlen og på jorden”, det som Adam mistede tog Jesus tilbage ved sit enorme offer Lang Fredag: pisk-tornekrone-korsdøden, Han holdt ikke noget tilbage, derfor har Han nu al magten/herredømmet tilbage. Gud havde givet magten til Adam, som tabte den magt til djævelen, men nu er den tilbage hos Jesus og os, der er i Ham. Jesus ikke kun rettede op på Adams fald, Han sikrede magten/herredømmet hos sig selv, så nu kan ingen tage den fra Ham. Det er da værd at have som grundvold i sit liv.

In Denmark today we celebrate the Ascension of Christ. The place in the Bible that speaks of that is Matthew 28:

 And Jesus came and spake unto them, sayingAll power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teachall nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of theHoly Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, loI am with you always, even unto the end of the world.

Isa iah 9,6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

"Unto Me (Jesus) is given all power/government in heaven and in earth", what Adam lost Jesus took back by his huge sacrifice Good Friday: whip-thorn crown-death, He did not hold back, therefore He has all power back. God had given the power to Adam, who lost that power to the devil, but now it is back with Jesus and us who are in Him. Jesus not only corrected Adam's fall, He secured the power/government to himself, so now no one can take it from Him. That is worth having as foundation for your life.

Pinsestævne 2018

Prophecy/Profeti for 2018

HAPPY NEW YEAR!

English below:
Ord fra Helligånden 31.12.2017!
"Min Vækkelse vil sprede sig i 2018, nye bål af Min ild vil blive tændt. Byer vil få besøg af Min Herlighed. Lande vil komme i brand af Min Hellige ild, Min herlighed vil følge efter.
Min tid er startet, følg Mig og du har intet at frygte. Lad blot krigstrommerne larme, Jeg er med Mine udvalgte.
Vækkelsesånd bliver hældt udover Mine udvalgte steder, det vil føre til indhøstning af millioner af mennesker.
Åben jer for Min Ånd, gør landingsbanen lang og bred, så Jeg kan lande Mine transportfly i din lufthavn. Jeg kommer med Åndeligegaver, Jeg vil komme med jordiske velsignelser, Jeg kommer med frihed og genoprettelse.
Gør din landingsbane klar. "
 
Words from the Holy Spirit
"My revival will spread in 2018, new fire of My fire will be lit. Cities will be visit by My Glory. Countries will come on fire of My Holy Fire, My glory will follow.
My time has started, follow Me and you have nothing to fear. Just let the war droms make noice, I'm with My chosen ones.
I will poured My Spirit of Revival beyond My chosen places, it will lead to the Harvest of millions of people.
Open your heart, make the runway wide and long, so I can land My transport aircraft at your airport. I come with spiritual gifts, I will bring earthly blessings, I will bring freedom and restoration.
Make your runway ready."

 

 

 

 

2016

Der er nu muligt at få skattefradrag, når du støtter LOVE OF GOD MINISTRY - DK

http://www.loveofgod.dk/431815359

 

Fra India

KONTAKT

LOVE OF GOD MINISTRY

PHONE: 004522885025   -   E-MAIL: 7hholm@gmail.com

CVRnr: 40923497   -   IBAN: DK2330000011705243